Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Flashpoint-Games zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Flashpoint-Games worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Flashpoint-Games worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Flashpoint-Games ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Flashpoint-Games zijn vrijblijvend en Flashpoint-Games behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Flashpoint-Games. Flashpoint-Games is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Flashpoint-Games dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Verkoop via marktplaats
Marktplaats is een advertentie site met de mogelijkheid om te bieden  Een bod is niet bindend en verplicht u niet tot aan-of verkoop. Als Flashpoint-Games akkoord gaat met u bod dan krijgt u van ons een verzoek om het totaalbedrag inclusief verzenden naar onze rekening over te maken.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief 21% BTW

Echter de gebruikte artikelen vallen onder de Marge regeling en zijn niet BTW belast.

Dit is exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Het totaalbedrag is inclusief verzendkosten

Flashpoint-Games biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Betaling bank: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Flashpoint-Games binnen is.

Contant: U kunt uitsluitend contant betalen bij het ophaaladres / braderie of vlooienmarkt.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Flashpoint-Games

Artikel 4. Levering

Flashpoint-Games hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door Flashpoint-Games opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Flashpoint-Games is gerechtigd te afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Flashpoint-Games gedragen.

Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen.

U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via email of brief) te melden en het produkt (in originele, kompleet en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, kompleet en ongebruikt terug te sturen.

Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Flashpoint-Games niet retour genomen.

Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Flashpoint-Games deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Flashpoint-Games verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Flashpoint-Games geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Flashpoint-Games garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Flashpoint-Games daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met www.flashpoint-games.nl

Indien een product een gebrek vertoont, zal Flashpoint-Games danwel de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal Flashpoint-Games in overleg overgaan het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.

Op de door Flashpoint-Games geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

De rechten van u zoals die voortvloeien uit de wet worden door de garantievoorwaarden niet aangetast..

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Flashpoint-Games. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Flashpoint-Games kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Flashpoint-Games, dan wel tussen Flashpoint-Games en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Flashpoint-Games, is Flashpoint-Games niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Flashpoint-Games.

Artikel 9. Persoonsgegevens / Privacy

Flashpoint-Games respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

Flashpoint-Games zal uw persoonlijke gegevens (naam, achternaam adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres) alleen gebruiken om de overeenkomst na te komen.

Flashpoint-Games deelt alleen uw gegevens met onze bezorgpartners, betaalpartners en marktplaats.nl (berichten).

De marktplaats gebruikers voorwaarden zijn van toepassing  door het bezoeken van deze advertentie website.

Uitzondering: in sommige gevallen is Flashpoint-Games verplicht om uw  gegevens te delen met overheidsinstanties (Politie, Justitie, Belastingdienst, Toezichthouders: de Autoriteit Persoonsgegevens, en Autoriteit Consument & Markt).
Bij vermoeden van fraude (phishing en spoofing) worden  uw gegevens gedeeld met overheidsinstanties en de fraudehelpdesk.

Flashpoint-Games is wettelijk verplicht om de adminstratie 7 jaar te bewaren voor de overheidsinstanties (belastingdienst).

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt dan zal Flashpoint Games alleen telefonisch contact met u opnemen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst na te komen. Opgenomen telefoongesprekken  worden na 30 dagen verwijderd.

 

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Flashpoint-Games ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Flashpoint-Games gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flashpoint-Games kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Flashpoint-Games schriftelijk opgave doet van een adres, is Flashpoint-Games gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Flashpoint-Games schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Flashpoint-Games gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Flashpoint-Games deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Flashpoint-Games in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Flashpoint-Games vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Flashpoint-Games is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright 2024 “Flashpoint-Games”